background

Podmienky používania

Tieto stránky prevádzkuje WebLab, s.r.o., so sídlom Priehradka 54, 034 06 Ružomberok, Slovenská republika, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, Vložka č. 52660/L. Všetky odkazy na „WebLab“, „Spoločnosť WebLab“, „naša spoločnosť“, „náš“, „nás“ nebo „my“ predstavujú odkazy na WebLab, s.r.o.

Všetok obsah publikovaný na týchto stránkach, vrátane databáz s nimi súvisiacich, je majetkom spoločnosti WebLab, s.r.o. Všetky práva vyhradené.

Vstupom na tieto stránky vyjadrujete svoj súhlas s nižšie uvedenými podmienkami (ďalej „Podmienky“) ako aj so Zásadami ochrany súkromia. Ak s dodržiavaním týchto podmienok nesúhlasíte, nepoužívajte tieto stránky, ani si z týchto stránok nesťahujte žiadne súbory.

1. Používanie stránok a ochrana práv duševného vlastníctva

Webové stránky www.digitalizacia.sk je možné používať len na zákonom povolené účely a v súlade s platnou legislatívou Slovenskej republiky.

Webové stránky (vrátane materiálov a informácií na nich zverejnených) podliehajú ochrane podľa zákona č. 618/2003 Z. z. – Autorského zákona v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len Autorský zákon). Spoločnosť WebLab umožňuje prezeranie a preberanie materiálov umiestnených na webových stránkach iba na osobné, nekomerčné účely pod podmienkou neporušovania autorských práv a iných práv duševného vlastníctva a tiež pod podmienkou, že pri všetkých kópiách stiahnutých materiálov musíte zachovať odkaz na autorské právo a ďalšie odkazy na vlastnícke práva obsiahnuté v týchto materiáloch. Toto oprávnenie neznamená prevod vlastníckych práv k materiálom ani kópiám materiálov.

Okrem prípadov, ak sa jedná o využitie na osobné, nekomerčné účely, nie je možné používať (t.j. kopírovať, reprodukovať, zverejňovať, rozširovať, napodobovať či upravovať) texty, obrázky a iné grafické prvky, zvukové a obrazové záznamy z webových stránok, a to ako vcelku, tak ani sčasti, bez predchádzajúceho súhlasu spoločnosti WebLab.

Webové stránky tiež obsahujú grafické vyobrazenia ochranných známok (logá), ktorých vlastníkom je spoločnosť WebLab alebo ich používa na základe licencie, a ktorým je poskytovaná ochrana pred neoprávneným používaním podľa zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach.

Neoprávnené používanie informácií, grafických prvkov a materiálov z webových stránok v akejkoľvek forme je porušením právnych predpisov o autorskom práve a iných právnych predpisov na ochranu práv duševného vlastníctva, s následkom možnosti uplatnenia nároku na náhradu spôsobenej ujmy.

Ak boli materiály importované zo sociálnych sietí, ako je napr. Facebook, Twitter, Foursquare alebo YouTube, práva na ich ochranu sa riadia podmienkami týchto stránok.

2. Zodpovednosť za obsah

Hoci sa pri príprave týchto webových stránok venovala pozornosť zavedeniu presnosti uvedených informácií a spoločnosť WebLab ich podľa vlastného uváženia aktualizuje, nenesie zodpovednosť za presnosť, úplnosť či aktuálnosť týchto stránok a ak nie je výslovne uvedené inak, nezaručuje, že:

  • dostupnosť alebo funkcie na týchto webových stránkach budú poskytované bez prerušenia a bez chýb a nedostatky budú odstránené;
  • tieto stránky alebo funkcie na týchto stránkach sú kompatibilné s vaším počítačovým systémom alebo softvérom;
  • tieto stránky, resp. server sprístupňujúci tieto stránky, je priestor bez počítačových vírusov alebo iných škodlivých komponentov;
  • materiály na týchto stránkach sú úplné, správne, presné, užitočné, spoľahlivé a pod.

Spoločnosť WebLab nenesie zodpovednosť za obsah častí stránok, na ktoré majú vplyv návštevníci stránky (ako napr. fóra, blogy a pod.) a dištancujú sa od obsahu stránok, na ktoré odkazujú hypertextové odkazy (tzv. linky) na webových stránkach digitalizacia.sk (bližšie špecifikované v bode 5).

3. Vymedzenie právnej zodpovednosti za škody

Váš prístup a užívanie týchto webových stránok, ako aj ďalšie využívanie informácií, publikovaných na týchto stránkach, je na vašu vlastnú zodpovednosť. V rozsahu, ktorý povoľuje platná legislatíva Slovenskej republiky, spoločnosť WebLab nenesie zodpovednosť za akékoľvek priame či nepriame škody či iné ujmy, vzniknuté tretím osobám a vyplývajúce z alebo priamo či nepriamo súvisiace s používaním, nesprávnou interpretáciou, nemožnosťou používať alebo zneužívaním webových stránok či informácií na nich dostupných alebo súvisiace s dodávaním služieb, produktov alebo materiálov poskytovaných na týchto stránkach.

4. Ochrana osobných údajov a dôvernosť informácií

Na častiach webových stránok alebo pri poskytovaní niektorých služieb, na ktorých sa od Vás požaduje poskytnutie osobných (či obchodných) údajov, platí, že ich používateľ webovej stránky poskytuje na dobrovoľnej báze.

Používateľ môže pri prevádzke webových stránok využívať súbory cookies, teda krátke textové súbory, ktoré internetový prehliadač používateľa ukladá v zariadení, pomocou ktorého používateľ navštívi webové stránky. Návštevou a ďalším používaním webových stránok používateľ súhlasí s tým, aby boli v jeho internetovom prehliadači uložené

  • dočasné cookies (slúžiace predovšetkým k identifikácii používateľa po dobu jeho prihlásenia na webových stránkach. Dočasné cookies sa pri vypnutí internetového prehliadača používateľa automaticky vymažú)
  • dlhodobé cookies (slúžiace predovšetkým k dlhodobému zachovaniu osobných nastavení internetového prehliadača používateľa. Dlhodobé cookies zostávajú uchované v internetovom prehliadači používateľa aj po vypnutí zariadenia, pomocou ktorého používateľ navštívi webové stránky) a zároveň s tým, aby ich prevádzkovateľ využil na vlastné reklamné alebo štatistické účely.

Súhlas používateľa trvá po dobu zachovania nastavení jeho internetového prehliadača. Zmenou nastavení internetového prehliadača používateľa alebo zákazom používania súborov cookies súhlas používateľa zaniká.

Používateľ webovej stránky zároveň spolu so zadaním osobných údajov dáva spoločnosti WebLab súhlas na ich spracovanie v rozsahu poskytnutých osobných údajov a na dobu, pokiaľ bude trvať účel ich spracovávania. V ostatnom sa využívanie osobných údajov a ich ochrana riadi Zásadami ochrany súkromia.

Ostatné materiály, informácie a ďalšia komunikácia, ktoré prenesiete, odošlete alebo vložíte na tieto stránky, a na základe ktorých nie je možná osobná identifikácia, sú považované za nedôverné a verejné, ak nie je výslovne uvedené inak. Výmenou za právo používať tieto webové stránky a služby udeľujete spoločnosti WebLab a jej povereným osobám nevýhradné, celosvetové, prenosné právo (vrátane sublicencie) na voľné kopírovanie, zverejňovanie, distribúciu, začleňovanie a iné používanie vami vložených materiálov a dát, ako sú obrázky, zvuky, text a ďalšie elektronické objekty na ľubovoľný komerčný i nekomerčný účel vrátane verejného predvádzania alebo zmazania. Spoločnosti WebLab nevznikajú ohľadne takýchto materiálov žiadne záväzky.

5. Hypertextové odkazy

Spoločnosť WebLab na zvýšenie vášho pohodlia môže na týchto stránkach uvádzať hypertextové odkazy (ďalej len „linky“) na webové stránky prevádzkované ďalšími subjektmi. Prechodom na tieto stránky tento web opúšťate. Pokiaľ sa rozhodnete akékoľvek webové stránky prostredníctvom odkazu navštíviť, činíte tak na svoje vlastné riziko a je vašou zodpovednosťou prijať všetky opatrenia na ochranu proti počítačovým vírusom alebo iným škodlivým programom. Nenesieme zodpovednosť za webové stránky, na ktoré vedú odkazy z týchto stránok, informácie na týchto stránkach sa objavujúce, ani žiadne produkty alebo služby na takýchto stránkach popisované. Odkaz na iné stránky nie je možné interpretovať tak, že spoločnosť WebLab dané stránky podporuje, je s nimi akokoľvek spojená alebo k nim pridružená, ani že má oprávnenie používať ochranné známky, obchodné mená, logá či symboly autorských práv zobrazené či dostupné prostredníctvom takýchto odkazov, ani že prepojené stránky majú oprávnenie používať akékoľvek ochranné známky, obchodné mená, logá alebo symboly autorských práv spoločnosti WebLab.

6. Externé odkazy na tieto webové stránky

Všetky odkazy na tieto stránky musia byť vopred písomne schválené spoločnosťou WebLab; výnimku udeľujeme v prípade, že:

  • odkaz obsahuje iba text „www.digitalizacia.sk“;
  • odkaz smeruje výlučne na www.digitalizacia.sk, nie na stránky nižšej úrovne;
  • odkaz aktivovaný užívateľom zobrazí stránku na celej obrazovke, v plne funkčnom a navigovateľnom okne prehliadača, nie v „ráme“ na prepojenej stránke;
  • vzhľad, umiestnenie ani ďalšie aspekty odkazu nebudú vzbudzovať falošný dojem, že subjekt, jeho činnosti alebo produkty sú spojené so spoločnosťou WebLab alebo sú touto spoločnosťou podporované, ani nebudú takého charakteru, ktorý by poškodzoval alebo oslaboval dobré meno spojované s názvom a obchodnými značkami spoločnosti WebLab.

Spoločnosť WebLab si vyhradzuje právo podľa svojho uváženia kedykoľvek svoj súhlas s odkazom odvolať.

7. Odškodnenie

Súhlasíte s tím, že ak spoločnosti WebLab v dôsledku porušenia týchto Podmienok Vaším úmyselným či nedbalostným konaním vznikne akákoľvek škoda, túto sa zaväzujete v plnom rozsahu nahradiť.

8. Zmeny podmienok

Spoločnosť WebLab si vyhradzuje právo podľa svojho uváženia kedykoľvek zmeniť, upraviť, doplniť alebo odstrániť akúkoľvek časť týchto podmienok, a to v plnom rozsahu alebo čiastočne. Zmeny v týchto podmienkach nadobúdajú účinnosť spoločne s uvedením oznámenia o týchto zmenách. Ak pokračujete v používaní týchto webových stránok aj po tom, čo boli uvedené zmeny Podmienok, automaticky tieto zmeny prijímate.

Spoločnosť WebLab je oprávnená kedykoľvek ukončiť, zmeniť, pozastaviť alebo prerušiť funkcionalitu ktorejkoľvej časti týchto webových stránok, pričom toto platí aj pre dostupnosť akýchkoľvek funkcií stránok. Spoločnosť WebLab má ďalej právo zaviesť obmedzenia na niektoré funkcie a služby, alebo bez upozornenia alebo záväzku obmedziť váš prístup k webu, a to plne i čiastočne.

9. Rozhodujúce právo a salvátorská klauzula

Pokiaľ sa niektoré z ustanovení uvedených v týchto podmienkach stane neplatným z akýchkoľvek dôvodov, nebude to mať žiadny vplyv na platnosť, zákonnosť či vymáhateľnosť zostávajúcich ustanovení uvedených v týchto podmienkach. Tieto podmienky sa riadia právnymi predpismi Slovenskej republiky.

background

Ochráňte svoje najvzácnejšie spomienky

Prejsť na objednávku

zistite ako to funguje, alebo si prezrite cenník služieb