background

Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok upravuje práva a povinnosti dodávateľa WebLab, s.r.o. a jej zákazníkov v oblasti reklamácií týkajúcich sa spracovania zákaziek (digitalizácia foto, video a audio materiálov), vychádzajúc pritom z Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a Zákona o ochrane spotrebiteľa.

1. Zásady prijímania reklamácií

1.1 Práva vyplývajúce zo zodpovednosti za vady spracovaných zákaziek je zákazník povinný uplatniť priamo v sídle spoločnosti, prípadne na pobočke, pokiaľ bol produkt tam vydaný, alebo poštou.

1.2 V rámci reklamačného konania je zákazník povinný pravdivo informovať o vadách (omeškanie so spracovaním zákazky, zámena zákazky, nesprávne množstvo, strata zákazky príp. iná vada). Ak nie je možné chybu ihneď odstrániť a obe strany sa nedohodnú inak, je objednávateľ povinný písomnou formou uviesť všetky požadované informácie k danej vade. Reklamačný protokol

1.3 Spolu s vyplneným reklamačným protokolom je zákazník v závislosti od charakteru vady povinný predložiť aj chybnú zákazku spolu s dokladom o zaplatení.

1.4 Reklamačný protokol bude potvrdený preberajúcim zamestnancom firmy WebLab, s.r.o..

1.5 Za neoprávnenú sa bude považovať každá reklamácia, ktorá obsahuje nepravdivé údaje, alebo ak je reklamácia podaná po uplynutí lehoty na podanie reklamácie uvedenej v bode 2.1 nižšie.

2. Lehota na podanie a vybavenie reklamácie

2.1 Zákazník je povinný oznámiť vadu spracovanej zákazky bez zbytočného odkladu po tom, ako mal možnosť vec si prezrieť, najneskôr však v lehote 30 dní odo dňa prevzatia veci.

2.2 Práva zo zodpovednosti za vady spracovaných zákaziek zanikajú, pokiaľ sa neuplatnili v lehote podľa bodu 2.1 vyššie.

2.3 Reklamácie, ktoré sa týkajú kvality zhotovenej zákazky alebo predanej veci, budú pobočkami alebo daným zamestnancom v sídle firmy WebLab, s.r.o. prevzaté a odoslané reklamačnému oddeleniu spoločnosti WebLab, s.r.o. na posúdenie. Reklamácie budú vybavené najneskôr do 30 dní.

3. Podmienky oprávnenosti reklamácie

3.1 Zákazník berie na vedomie, že ak foto, video alebo audio materiál prijatý na spracovanie nie je štandardnej kvality, pričom tento nedostatok sa nezistí už pri preberaní materiálu, z tohto dôvodu si spoločnosť WebLab s.r.o. vyhradzuje právo na prípadné neskoršie odmietnutie zákazky.

3.2 Reklamačné nároky zákazníka sa nevzťahujú na mechanické poškodenia médií ( CD, DVD, Blu-Ray ), na ktorých boli dodané digitalizované súbory.

3.3 WebLab, s.r.o. je povinná zálohovať digitalizované súbory minimálne po dobu 45 dní odo dňa prevzatia dodávky zákazníkom.

4. Práva vyplývajúce z oprávnených reklamácií

4.1 V prípade, že bude reklamácia reklamačným oddelením uznaná za oprávnenú v zmysle článku 3, v lehotách podľa bodu 2.3 vyššie, vykoná sa oprava prevzatej zákazky spočívajúca v nesprávnom množstve, formáte alebo zámene a jej doručenie zákazníkovi.

5. Záverečné ustanovenia

5.1 Zmyslom tohto reklamačného poriadku je zabezpečiť riadnu a včasnú ochranu práv a oprávnených záujmov zákazníka. Preto je nevyhnutné, aby reklamačné nároky zákazníka boli uplatnené riadne, včas a v súlade s postupom uvedeným v tomto reklamačnom poriadku, pri rešpektovaní vzájomných práv a povinností všetkých zainteresovaných osôb a poskytnutí potrebnej súčinnosti.

5.2 Tento reklamačný poriadok bol prerokovaný a schválený predstavenstvom spoločnosti WebLab, s.r.o..

5.3 Prípadné otázky adresujte prosím na adresu WebLab s.r.o., Priehradka 54, 034 06 Ružomberok, tel. č. 0948 503 133, prípadne e-mail: info@digitalizacia.sk.

V Ružomberku, 1. 1. 2018

background

Ochráňte svoje najvzácnejšie spomienky

Prejsť na objednávku

zistite ako to funguje, alebo si prezrite cenník služieb